Chào Hè

Chương trình được Trung tâm Thể dục Bằng Tâm và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

 

Trung tâm Thể dục Bằng Tâm